Skip to content

Gedragsregels (MiFID)

Gedragsregels (MiFID)

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID- gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

MIFID Gedragsregels + belangenconflictenbeleid *

Fundamentele gedragsregel

MiFID is een Europese beleggingsrichtlijn en is de afkorting voor “Markets in Financial Instruments Directive”. Het loyauteitsbeginsel dat overgenomen werd uit deze richtlijn kan voortaan gezien worden als de overkoepelende gedragsnorm in onze sector. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar zien we erop toe dat we op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van onze klanten. Deze regel wordt soms aangeduid als de ‘algemene zorgplicht’.

De Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013 voorziet de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector en zijn van toepassing vanaf 30 april 2014.

Informatieverstrekking

In het kader van de zorgplicht moeten we informatie inwinnen bij onze cliënten. De omvang van die informatie verschilt naargelang van het soort verzekeringsovereenkomst en van de verleende dienst. De regels zijn cumulatief opgebouwd. Bovenop de vereisten die gelden voor alle verzekeringsovereenkomsten, komen specifieke extra vereisten voor spaar- of beleggingsverzekeringen, die, wanneer advies wordt verstrekt over de verschillende specifieke soorten verzekeringsovereenkomsten, bovendien nog verder worden aangevuld.

Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen;
2: Ziekte;
3: Voertuigcasco- met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
5: Luchtvaartuigcasco;
6: Casco zee- en binnenschepen;
7: Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen;
8: Brand en natuurevenementen;
9: Andere schade aan goederen;
10: BA motorrijtuigen;
11: BA luchtvaartuigen;
12: BA zee- en binnenschepen;
13: Algemene BA;
14: Krediet;
15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen;
17: Rechtsbijstand;
18: Hulpverlening;
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
26: Kapitalisatieverrichtingen;
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Belangenconflictenbeleid

Bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten doen zich belangenconflicten voor die de belangen van cliënten kunnen schaden. Ze kunnen ontstaan tussen de cliënt en verschillende andere partijen: tussen de verzekeringsonderneming en onzelf , of tussen cliënten onderling.

Voorbeeld: bij de afhandeling van schadedossiers kunnen de belangen van cliënten met elkaar in conflict komen. De verzekeringsonderneming mag cliënten die goede cliënt zijn van de bank die deel uitmaakt van dezelfde groep, geen voorkeursbehandeling geven ten opzichte van andere cliënten.

Het is onze taak om belangenconflicten te identificeren en situaties omschrijven die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van één of meer van onze cliënten worden geschaad.

Uitgaande van de regelgeving hebben we enkele algemene situaties uitgewerkt die in aanmerking genomen kunnen worden

 • situatie waarbij we winst kunnen maken of verlies lijden ten koste van de cliënt;
 • situatie waarbij we een belang kunnen hebben bij het resultaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliënt;
 • situatie waarbij een financiële of andere drijfveer om het belang van andere cliënten te laten voorgaan op dat van de cliënt in kwestie;
 • situatie waarbij we hetzelfde bedrijf uitoefenen als de cliënt;

Beheer van belangenconflicten

Wanneer zich een mogelijk belangenconflict voordoet gaan we eerst na of het belangenconflict ons niet belet om loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de cliënt zelf.

Het beheer van belangenconflicten die de belangen van onze cliënten kunnen schaden, hebben we enkele maatregelen genomen waarbij de belangen van onze cliënten primeert.

Volgende maatregelen hebben we ondernomen

 • maatregelen met betrekking tot het afzonderlijk toezicht op personen van wie de hoofdtaak een verhoogd risico op belangenconflicten inhoudt;
 • maatregelen in verband met de verloning van onze medewerkers;
 • maatregelen inzake het bekomen van bepaalde voordelen;
 • maatregelen met betrekking tot de beperking van de informatie-uitwisseling tussen personen die in verschillende hoedanigheden betrokken zijn met belangrijk risico op belangenconflicten;

Over belangenconflicten die niet afdoende kunnen worden opgevangen door organisatorische en administratieve maatregelen, is transparantie tegenover de cliënten nodig.

In vele gevallen zal de situatie echter minder zwart-wit zijn en zal het mogelijk zijn om het belangenconflict op te lossen door afdoende organisatorische maatregelen te nemen. Onze eerste plicht bestaat erin om deze maatregelen te nemen. Pas indien dit onmogelijk blijkt, en in zoverre de ‘fundamentele MiFID-gedragsregel’ niet in het gedrang komt, kan transparantie een oplossing bieden.

Vergoedingen

Teneinde onze beroepsactiviteiten en dienstverlening te kunnen uitoefenen ontvangt ons kantoor een vergoeding voor de gepresteerde diensten.

Mogelijke vergoedingen zijn

 • Vergoedingen betaald door de cliënt voor het verstrekken van een verzekeringsbemiddelingsdienst. Als cliënt wordt u vooraf op passende wijze geïnformeerd over de kosten en lasten hieraan verbonden alsook over de betaalwijze van deze kosten en lasten.
 • Vergoedingen die toelaten of die nodig zijn om verzekeringsbemiddeling mogelijk te maken. Deze vergoedingen zijn ook gekend onder de benaming ‘proper fees’ of ‘passende vergoedingen’. Het gaat om vergoedingen die door de dienstverlener worden gestort aan een derde; en die toelaten of nodig zijn om de klant de verzekeringsbemiddelingsdienst te geven die hij heeft gevraagd; en die geen belangenconflict kunnen veroorzaken. Voorbeelden van deze vergoedingen zijn herverzekeringspremies, erelonen van experten op wie u een beroep doet, wettelijke bijdragen, …
 • Vergoedingen die we ontvangen vanwege de verzekeringsonderneming onder de vorm van een deel van de betaalde premie. Deze vergoedingen kunnen eenmalig of regelmatig zijn en op verschillende manieren berekend worden.

Meer informatie over de juiste modaliteiten of voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  www.ombudsman.as

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Openingsuren kantoor Burcht

Voormiddag
Namiddag
Maandag
9u-12u30
14u-17u op afspraak
Dinsdag
9u-12u30: op afspraak
17u-19u
Woensdag
9u-12u30
14u-17u op afspraak
Donderdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u op afspraak
Vrijdag
9u-12u30: op afspraak
Op afspraak

Openingsuren kantoor Linkeroever

Voormiddag
Namiddag
Maandag
9u-12u30: op afspraak
13u-17u: op afspraak
Dinsdag
9u-12u30: op afspraak
17u-19u: op afspraak
Woensdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u: op afspraak
Donderdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u: op afspraak
Vrijdag
9u-12u30: op afspraak
Gesloten

Geplande stroomonderbreking

Beste klant,

Op dinsdag 18 juni tussen 08:00 en 12:00 zal er een geplande stroomonderbreking plaatsvinden. Gedurende deze periode zal er geen stroom zijn, wat betekent dat onze WiFi en telefonie tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn.

Wij danken u voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,
Bremans & Co